brandend (hout), fakkel, vlam, vuur, (vlammend) zwaard, zwaardkling
-be, Brand-, -brand, -brant, -bree, -bren, -prand, -prant
Vergelijk Eng. brand ‘brandend hout, fakkel, zwaard’, Mnl. brant ‘vuur, brandend hout, zwaard’, Oe. brand / brond ‘brandend hout, fakkel, zwaard, vuur, vlam’, Ofri. brand / brond ‘brandend hout, fakkel, zwaard’, Ohgd. prant / brant ‘vlammend (zwaard)’, Ono. brandr ‘brandend hout, zwaardkling, zwaard’, Osa. brand ‘brandend hout, fakkel, zwaard’, Pgm. *brandaz ‘brandend’