eg, hoek, (scherpe) kant, (scherpe kant van een) mes, punt, rand, scherp, werpspies, (snede of scherp van een) zwaard
A-, Aai-, Ac-, Aeg-, Ag-, Age-, Agi-, Agil-, Agin-, Agn-, Ai-, Cag-, Chag-, E-, -eag-, Ecke-, Eds-, Eg-, Egil-, Ego-, Ei-, Eil-, Eis-, En-, Ek-, Id-, Ig-
Vergelijk Germ. *agjô- ‘punt, scherpe kant, scherp van een zwaard’, Gr. akis ‘punt, werpspies’, Ir. ochair ‘hoek, rand’, Lat. acer ‘scherp’, Mhgd. ecke / egge ‘hoek’, Ndl. Eg ‘scherpe kant van een mes’, Nhgd. Ecke ‘hoek’, Oe. ecg ‘hoek, punt, kant’, Ofri. eg(ge) ‘kant’, Ohgd. ecka ‘hoek’, Osa. eggia ‘punt, kant’, Pgm. *agjo ‘punt’, Pie. ak- ‘punt, scherp’