kracht, kunnen, macht, vermogen
Mac-, Mach-, Macht-, Mag-, Magne-, Mat-, Megin-, Mei-, Men-, -mey-
Vergelijk Germ. *mahti ‘macht, kracht’ of *magan ‘kunnen’, Got. maths ‘macht, kracht’ of magan ‘kunnen’, Mnl. macht(e) ‘krachtig zijn’ of mogen ‘vermogen, kunnen’, Oe. mæht / miht(e) ‘macht, kracht’ of magan / ma(e)gen ‘kunnen’, Ofri. macht / mecht ‘macht, kracht’ of muga ‘kunnen’, Ohgd. maht ‘macht’ of magan / mugan / megin ‘kunnen’, Ono. mâttr / magn / megin ‘macht, kracht’ of mega / má ‘kan’, Osa. maht / megin ‘kracht, macht, vermogen’ of mugan ‘kunnen’, Pgm. *makhti- ‘macht’, Pie. *magh- ‘macht’