beschermen, beschermer, helpen, macht, momboor, mondig, opmerken, voogd, voogdij
-mon, -mond, Mund-, -mund, -munda
Vergelijk Got. mundon ‘opmerken’, Mnl. mont ‘macht, voogdij, voogd’ of mondich ‘mondig’ of montbôre / mombore ‘voogd, momboor’, Oe. mundian ‘helpen’ of mund ‘voogd’, Ofri. mund / mond ‘voogd, voogdij’, Ohgd. munt ‘beschermer, voogd’ of muntôn ‘helpen, beschermen’, Ono. munda ‘opmerken’, Osa. mundon ‘helpen’