lof, prijzen, roem, zege(rijk)
Chrode-, Hrod-, Hrot-, Riem-, Ro-, Rod-, -rod, Rode-, Roe-, Roed-, Rom-, Ros-, Rot-, Rou-, Rud-, Rut-
Vergelijk Germ. hrô- ‘roem’, Got. hrôtheigs ‘roemvol, zegerijk’, Oe. hrêth / hreþ ‘roem, zege’, Ohgd. hrôd- / (h)ruod- ‘roem’, Ono. hrôdhr ‘zege, roem, lof’ of hrôdhugr ‘roemvol’, Osa. (h)rôdh- ‘roem, zege’, Pie. *karâ- / krâ- / *kar ‘prijzen’